Economia del transport

L’anàlisi i l’avaluació de la viabilitat econòmica, a partir del plantejament tècnic d’un determinat servei (oferta, previsió de demanda, règim tarifari) és el que ens permetrà decidir si aquest es pot assumir amb els recursos disponibles (assumpció d’un dèficit estructural), si per contra atesa la seva naturalesa és exigible un cànon en el cas de concessió, així com si des d’aquest punt de vista és més interessant una gestió directa o indirecta mitjançant un operador privat.