Càlcul ambiental

Els contaminants emesos a l’atmosfera per part del transport tenen una repercussió negativa sobre el medi ambient, per aquest motiu és important conèixer i quantificar la seva magnitud i els efectes que comporta l’aplicació de mesures.

Cinesi realitza càlculs d’emissions i indicadors ambientals, en funció de les xarxes transport (urbana i interurbana) i dels objectius ambientals considerats, que permeten comparar la quota modal i les emissions existents amb les projectades en escenaris futurs.

Una de les eines utilitzades és l’AMBIMOB 2.0, de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, que permet l’avaluació ambiental de les mesures dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que, a més de la variació de les emissions per a cada contaminant, permet observar la contribució de les mesures amb les reduccions previstes als pdM (Plans Directors de Mobilitat).