Certificació Advance / Bypad

L’auditoria ADVANCE és una eina pràctica de certificació per a millorar els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Aquesta eina permet analitzar els punts forts i els punts febles de la planificació de la mobilitat sostenible actual d’una ciutat i ofereix indicacions clares per a la seva millora:

L’objectiu de l’auditoria ADVANCE és sistematitzar el procés de planificació de la mobilitat:

  • avaluar els plans i les polítiques de mobilitat urbana sostenible;
  • identificar els punts forts i els punts febles del sistema de mobilitat actual;
  • prioritzar accions de millora amb les parts interessades rellevants (Departaments Municipals: Mobilitat, Urbanisme, Medi Ambient, Salut, etc.; operadors de transport públic; Policia Local; diferents grups socials o professionals: grups d’usuaris, associacions de veïns i comerciants, etc).
  • elaborar un Pla d’Acció ADVANCE que servirà de base per a un nou PMUS o per a l'actualització de l’existent.

 

 

Així doncs, els beneficis per a les ciutats que participen en un procés de certificació ADVANCE es poden resumir en els següents punts:

  • Recepció d’un Pla d’Acció ADVANCE local (incloent recomanacions d’accions futures);
  • Benchmarking amb altres municipis a nivell europeu;
  • Millora de la imatge de la ciutat: innovadora i sostenible;
  • Certificació ADVANCE.

 BYPAD és un procés estandarditzat a nivell europeu de gestió de la qualitat que és d’utilitat a ciutats i regions per avaluar i millorar les seves polítiques de transport en bicicleta d’un mode sistematitzat.

La metodologia BYPAD considera la política de mobilitat en bicicleta com un procés dinàmic i que, perquè aquesta sigui equilibrada i sostenible, requereix de la integració i coordinació d’una sèrie d’aspectes. Així doncs, BYPAD analitza la política de mobilitat en bicicleta en 9 mòduls amb les seves pròpies característiques i per als quals determina el seu nivell de qualitat.

La metodologia BYPAD es basa en la participació activa de tots els agents involucrats en la mobilitat ciclista d’una ciutat o aglomeració urbana: polítics, tècnics i representants de les agrupacions ciclistes locals.

Un cop finalitzat el procés de certificació BYPAD, la ciutat rep un Informe d’auditoria, que inclou un Pla d’Acció amb la definició de les propostes d’actuació per a millorar la política de mobilitat en bicicleta.