Enquestes

Des de Cinesi es realitzen enquestes per conèixer hàbits de mobilitat. Aquestes enquestes són el treball de camp que es realitza per poder portar a terme les diagnosis i els plans d’acció que es proposen.

Tasques:

  • Disseny de la pròpia enquesta tenint en compte els objectius que d’ella se’n volen extreure.
  • Selecció de la mostra ja sigui definida aleatòriament o bé d’un col·lectiu determinat
  • Realització de les enquestes
  • Entrada de dades
  • Explotació de les bases de dades obtingudes amb el programa SPSS

Aquest tipus de treball de camp es pot subcontractar a empreses d’estudis de mercat portant la supervisió des de Cinesi o bé fer-se directament des de Cinesi amb personal contractat per a l’ocasió.