Treball de Camp

Cinesi elabora diferents tasques de treball de camp consistents en la presa de dades “in situ” per tal d’obtenir tant dades de mobilitat com informació de l’estat de les xarxes.

Aforaments

  • Automàtics. Màquines d’aforament automàtic per registrar la intensitat del trànsit i la velocitat dels vehicles. Permet conèixer l’evolució horària i diària per tipologia de vehicle i sentit de circulació.

  • Direccionals. Amb l’objectiu de conèixer l’itinerari que realitzen els vianants, bicicletes, vehicles privats, vehicles pesants, etc.

  • Lectura de matrícules. Per obtenir l’itinerari de vehicles a motor mitjançant el control dels accessos i de punts de control intermedis.

  • Aparcament. Anàlisi de l’ocupació (temps que roman ocupada cada plaça) i rotació (nombre de vehicles que estacionen), identificació de la residència dels vehicles estacionats i il·legalitat en l’aparcament.

 

Inventaris

Anàlisi dels aspectes físics de les xarxes, tant existents com inexistents, i reculls fotogràfics i de vídeo que, d’una forma molt visual, permeten caracteritzar l’estat de cada tram.

Cinesi disposa dels següents recursos materials específics per a dur a terme els inventaris:

  • Vehicle 4x4. Incorpora un hodòmetre per mesurar la longitud del recorregut i un inclinòmetre que permet registrar la inclinació.

          

  • Tablet PC. Ordinador amb pantalla tàctil i giratòria que permet registrar en temps real les dades de l’inventari.

  • Receptor GPS portàtil. Antena externa que, mitjançant el sistema Bluetooth i un software específic, dóna la posició real sobre la cartografia emmagatzemada a la Tablet.

  • Inclinòmetre manual. Per registrar la inclinació tant transversal com longitudinal.