Sistema Intern d'Informació (SII)/

Cinesi, SLU disposa d’un Sistema Intern d’Informació – Canal de Denúncies que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest canal les següents persones:

  • Els treballadors i accionistes.
  • Els autònoms.
  • Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  • Aquelles que comuniquen informació sobre infraccions obtingudes en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals no hagi començat en els casos en que la informació sobre infraccions s’hagi obtingut durant el procés de selecció.

Per a la utilització del Canal de Denúncies, pot fer-ho en el següent enllaç CANAL DE DENUNCIAS

El Canal de Denúncies no és un servei d’emergències. Les denúncies presentades a través d’aquest canal no rebran una resposta immediata.

En el cas que es vulgui realitzar una reclamació comercial, el Canal de Denúncies no és el canal oficial per a presentar reclamacions. Per aquesta finalitat, s’haurà de posar en contacte amb l’empresa i sol·licitar informació.

A continuació té a la seva disposició la Política del Sistema d’Informació Intern on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

Reglamento Compliance Officer (56 KB)

Código de Ética Corporativa (90 KB)

Código de Conducta (227 KB)