Simulacions del transport

Els models de simulació del transport són programes informàtics d’utilitat per solucionar els problemes que es plantegen en la planificació i gestió del transport. Entre les seves aplicacions destaquen:

  • Anàlisi de xarxes
  • Anàlisi de transport de viatgers
  • Models de demanda i planificació del transport
  • Rutes de vehicles i logística
  • Gestió del territori

Cinesi compta amb dues eines per a l’elaboració de models de trànsit, en funció de l’àmbit d’estudi:

TransCAD

Model informàtic de simulació macroscòpica utilitzat per a l’estudi del flux de distribució de la mobilitat en vies o corredors especialment de caràcter supramunicipal.

Mitjançant un sistema d’informació geogràfica (SIG) permet emmagatzemar i analitzar dades de transport i mobilitat per a qualsevol mode.

Alguns exemples són:

Transport privat

Transport públic

 

AIMSUN

Model informàtic de simulació microscòpica emprat per a xarxes urbanes que permet el seguiment vehicle a vehicle i la visualització dels mateixos en temps real.

A partir de la simulació dels diferents modes de transport i de la visualització de la circulació dels diferents agents s’observa l’impacte de les futures actuacions sobre la xarxa viària, la qual cosa permet la detecció de possibles punts conflictius.

Alguns exemples són:

Nivell de servei dels vials 

Anàlisi de funcionalitat dels enllaços

 

Aquests models permeten efectuar assignacions per avaluar propostes d’actuació a curt, mig i llarg termini mitjançant l’estudi i comparació dels diferents paràmetres de rendiment del trànsit (intensitat, capacitat, densitat, VOC, nivell de servei, temps de demora, congestió, anàlisi de cues...), el que fa que siguin eines de decisió en l’estudi d’alternatives de traçat.